Friday 28. February 2020

What can the EU do?

- Co może zrobić UE? -

 

Rola UE w polityce zagranicznej odbywa się z jednej strony poprzez unijny organ dyplomacji- Służbę Działań Zewnętrznych (EEAS), która reprezentuje strategiczne interesy UE i pomaga utrzymywać dialog i współpracę w różnym zakresie z kluczowymi podmiotami międzynarodowymi. Poprzez Europejską Politykę Sąsiedztwa, UE współpracuje także z południowymi i wschodnimi sąsiadami w celu polepszenia współpracy politycznej i integracji ekonomicznej.  Za granicą, UE jest również reprezentowana przez delegacje UE, które funkcjonują na wzór ambasad.

 

W ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO) UE stara się wzmocnić bezpieczeństwo międzynarodowe i pokój. UE przeprowadziła szereg operacji pokojowych i misji cywilnych, których zakres obejmuje zadania od zapobiegania konfliktom po zarządzania granicami i lokalne szkolenie policji.

 

Także w przypadkach katastrof i klęsk żywiołowych UE zapewnia finansowanie pomocy humanitarnej w ramach unijnej polityki pomocy humanitarnej. Centralną organizacją koordynującą wsparcie humanitarne jest Biuro Pomocy Humanitarnej Wspólnoty Europejskiej (ECHO).

 

Poprzez politykę rozwojową, UE wspiera także państwa w ich wysiłkach w celu likwidacji ubóstwa w zrównoważony sposób. Ponadto, poprzez dialog z krajami rozwijającymi się UE dąży do promowania dąży do wspierania poszanowania praworządności, dobrego sprawowania rządów, praw człowieka i wolności podstawowych. Dla poprawy efektywności i widoczności polityki UE w zakresie praw człowieka zostal powołany urząd Specjalnego Przedstawiciela UE ds. Praw Człowieka.

 

Dzięki wspólnej polityce handlowej i jej stopniowo rozwijanych kompetencjach, UE stała się głównym światowym graczem w handlu międzynarodowym. UE jest podstawowym partnerem handlowym dla ponad 100 krajów na świecie. Jako członek Światowej Organizacji Handlu (WTO) jest również aktywnym uczestnikiem tzw. Rundy Rozwoju, której celem jest dalsza liberalizacja handlu, przy jednoczesnym poprawianiu dostępu krajów rozijających się do globalnych rynków. Obecnie, UE negocjuje Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji ze Stanami Zjednoczonymi.

 

       

 

http://theeuropeexperience.eu/